sk

Záznamy z kontrol

Záznamy z kontrol20232022


2021


2020

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020


Správa o výsledku kontroly z kontroly poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2019 z rozpočtu obce Žakarovce


Správa o výsledku kontroly - inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019


2019


Správa o výsledku kontroly z kontroly poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2018 z rozpočtu obce Žakarovce


2018

Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2017


2017

Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016


2016

Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2015


2015


2014


2013


2012