sk

2016

2016


Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce č. 7/2016 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Žakarovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Žakarovce a o zriadení vecného bremena.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žakarovce.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Žakarovce o vykonávaní preventívnych požiarných kontrol v obci Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 obce Žakarovce o sťažnostiach


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Žakarovce o hlasovaní obyvateľov o miestnom referende


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 obce Žakarovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

ZRUŠENÉ