sk

2010

2010


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 Obce Žakarovce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov


Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce - ZRUŠENÉ