sk

2020

2020


Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 16/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 15/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Žakarovce