sk

Tlačivá

Tlačivá

 

Kataster nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby postavenej pred 01.10.1976 do katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby postavenej po 01.10.1976 do katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby postavenej po 01.07.2015 do katastra nehnuteľností


SMS služba

Súhlas so spracovaním osobných údajov- Žakarovce - verejná telefónna služba


Dotácia z rozpočtu obce

Čestné vyhlásenie NFP

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie NFP

Príloha č. 2 Vyúčtovanie poskytnutej NFP


Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Ohlásenie drobnej stavby stavebných úprav a udržiavaných prác

Ohlásenie drobnej stavby


Žiadosť o stavebné povolenie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Prehlásenie stavebného dozoru


Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Súhlas vlastníka/spoluvlastníkov pozemku s výrubom stromov


Miestny poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady 

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Fyzické osoby

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Právnické osoby


Sprístupnenie informácií 

Žiadosť o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácií


Pridelenie/ zrušenie súpisného čísla 

Žiadosť o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla