sk

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v Žakarovciach pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, ktoré zvolal starosta obce, Ing. Štefan Tulipán,

Obec Jaklovce ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba: "stavebný zákon") a podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ako správny orgán podľa §...

Obecný úrad vyzýva občanov, u ktorých v r. 2023 nastala zmena:

V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku Obec Žakarovce ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2022. Podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku správca dane, ktorým je obec alebo mesto, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu...