sk

Verejné obstáravanie

Verejné obstáravanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Žakarovce je podľa zákona č.345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

S prihliadnutím na § 148 vyššie uvedeného zákona bola Obec Žakarovce povinná zriadiť v osobitnej časti elektronického Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie svoj profil, v ktorom uverejňuje zákonom stanovené informácie a dokumenty.

V prípade záujmu je možné informácie obsahujúce Profil Obce Žakarovce ako verejného obstarávateľa nájsť na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na nižšie uvedenom webovom odkaze:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov: Obec Žakarovce
Sídlo: Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Tulipán, starosta obce
IČO: 00329801
Tel.: + 421 53 4821 401
E-mail: zakarovce@zakarovce.sk
Internetová adresa: www.zakarovce.sk

Druh verejného obstarávateľa:
Regionálny alebo miestny orgán

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecná verejná správa

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6156?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00329801&obec=%C5%BDakarovce&month=&year=2018&text=

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2018

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2017