sk

2017

2017


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 10/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.


Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o udeľovaní Čestného občianstva Obce Žakarovce, Ceny Obce Žakarovce, Ceny starostu Obce Žakarovce a udelenie Pamätného listu


Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.