sk

2018

2018


Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Žakarovce č. 9/2017


Doplnok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

ZRUŠENÉ