sk

Smernice a zásady

Smernice a zásady


Zásady hospodárenia s majetkom obce Žakarovce

Zásady nadobúdajú účinnosť 01.11.2023

zo dňa 25.10.2023


Zásady nadobúdajú účinnosť 01.01.2023

zo 06.12.2022


Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Smernica nadobúda účinnosť 01.07.2021

z 25.06.2021


ZRUŠENÉ


Dodatok č.1 k Zasadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Žakarovce

Dodatok nadobúda účinnosť 06.07.2018

z 21.5.2018


Smernica o finančnej kontrole

Smernica nadobúda účinnosť 01.06.2018

z 30.05.2018


Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Pravidlá nadobúdajú účinnosť  01.05.2018

z 22.02.2018


Smernica o verejnom obstarávaní obce Žakarovce

Smernica nadobúda účinnosť  01.05. 2018

z 09.04.2018


Smernica o cestovných náhradách

Smernica nadobúda účinnosť 01.11.2017


Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Obce Žakarovce na reprezentačné a propagačné účely

Smernica nadobúda účinnosť 01.10.2017

z 30.09.2017


Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žakarovce 

Zásady nadobúdajú účinnosť  15.09.2017 

z 31.08.2017


Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žakarovce 

Zásady nadobúdajú účinnosť 01.07.2017 


Smernica starostu obce Žakarovce, ktorou sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy obce Žakarovce

Smernica nadobúda účinnosť  01.02.2017 

z 29.01.2017


Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní obce Žakarovce

Smernica nadobúda účinnosť  01.12.2016 


Smernica k výrubu drevín