Smernice a zásady

Smernice a zásady


Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


ZRUŠENÉ


Dodatok č.1 k Zasadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Žakarovce


Smernica o finančnej kontrole


Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


Smernica o verejnom obstarávaní obce Žakarovce


Smernica o cestovných náhradách


Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Obce Žakarovce na reprezentačné a propagačné účely


Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žakarovce 


Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žakarovce 


Smernica starostu obce Žakarovce, ktorou sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy obce Žakarovce


Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní obce Žakarovce


Smernica k výrubu drevín