sk

2014

2014


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

VZN zrušené uznesením č. 33/09/2017