sk

2008

2008


Všeobecne záväzné nariadenie o používaní miestnych komunikácií na území obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov