sk

2013

2013


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie