sk

2007

2007


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok na území obce Žakarovce


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007, ktorým sa určuje názov verejného priestranstva v obci Žakarovce