sk

2019

2019


Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školeskej jedálni.

ZRUŠENÉ