sk

2011

2011


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole


Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov


Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni


Doplnok č. 1/2015 k VZN č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov....