sk

Výzva občanom

23.02.2023

Obecný úrad vyzýva občanov, u ktorých v r. 2022 nastala zmena:

- nadobudli, zdedili alebo predali nehnuteľnosť - dom, byt, pozemok a pod.,

- občanov, ktorí nadobudli psa, alebo naopak už nie sú držiteľmi psa,

aby do 31.1.2023 podali daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme občanov, že na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2023, je potrebné vypísať žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad a priložiť potvrdenie o pobyte mimo obce v zmysle Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žakarovce.

Za pochopenie ďakujeme.