sk

Zoznam daňových dlžníkov Obce Žakarovce

04.01.2024

V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku Obec Žakarovce ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2022. Podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku správca dane, ktorým je obec alebo mesto, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

Zoznam obsahuje u jednotlivých dlžníkov úhrnnú výšku nedoplatkov na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31.12.2023.