sk

Výzva občanom

04.01.2024

Obecný úrad vyzýva občanov, u ktorých v r. 2023 nastala zmena:

  • nadobudli, zdedili alebo predali nehnuteľnosť - dom, byt, pozemok a pod.,
  • občanov, ktorí nadobudli psa, alebo naopak už nie sú držiteľmi psa,

aby do 31.1.2024 podali daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme občanov, že na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2023, je potrebné priložiť potvrdenie o pobyte mimo obce v zmysle Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žakarovce.

Za pochopenie ďakujeme.