VZN

VZN

2022

2021

2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 16/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 15/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Žakarovce

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

ZRUŠENÉ

2018

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Žakarovce č. 9/2017

Doplnok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

ZRUŠENÉ

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 10/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o udeľovaní Čestného občianstva Obce Žakarovce, Ceny Obce Žakarovce, Ceny starostu Obce Žakarovce a udelenie Pamätného listu 

Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce č. 7/2016 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Žakarovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Žakarovce a o zriadení vecného bremena.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žakarovce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Žakarovce o vykonávaní preventívnych požiarných kontrol v obci Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 obce Žakarovce o sťažnostiach

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Žakarovce o hlasovaní obyvateľov o miestnom referende

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 obce Žakarovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

ZRUŠENÉ

2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

VZN zrušené uznesením č. 33/09/2017

2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Doplnok č. 1/2015 k VZN č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov....

2010

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 Obce Žakarovce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce - ZRUŠENÉ

2008

Všeobecne záväzné nariadenie o používaní miestnych komunikácií na území obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov

2007

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok na území obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007, ktorým sa určuje názov verejného priestranstva v obci Žakarovce