Materská škôlka

O nás a našej materskej školke

Materská škola v Žakarovciach sa nachádza v malebnom údolí, ktoré obkolesujú lúky a lesy. Sme jednotriedna verejná škola s celodennou prevádzkou, ktorá môže prijať maximálne 15 detí.

Školu môžu navštevovať deti vo veku od 2,5 rokov do 7 rokov. Uprednostňujeme deti rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.

V súčasnej dobe narastá počet detí s chybami reči. Po pohovore s rodičmi, odporúčame takéto deti do logopedickej poradne v Gelnici, kde si s deťmi hravo poradia a odstránia všetky nedostatky rečového prejavu.

Zameranie materskej školy: environmentálne a výchova v duchu ľudových tradícií obce.

Vyučovací jazyk: slovenský.

Prevádzka materskej školy: 7,00 hod. - 16,00 hod.

Prevádzku školy zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky, chutné jedlá pre deti pripravujú - kuchárka a vedúca školskej jedálne. O čistotu vnútorných i vonkajších priestorov sa stará upratovačka.

Materská škola pracuje s deťmi hravou formou tak, aby boli pripravené na vstup do základnej školy.

Zriaďovateľ: Obec Žakarovce

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Tulipán

Personálne obsadenie materskej školy:

riaditeľka školy : Darina Kovalčíková

učiteľka : Slávka Majerníková

vedúca ŠJ : Anna Fenďová

kuchárka : Eva Rusnaková

upratovačka : Lýdia Palková

Telefónny kontakt: MŠ + Školská jedáleň - 0902 904 752

emailová adresa materskej školy - darina.kovalcikova@gmail.com

Adresa školy: Materská škola Žakarovce

Žakarovce 338

055 71 Žakarovce

Čo ponúkame: - pekne a príjemne zariadený interiér MŠ

- denná pestrá činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom

- pravidelný pobyt vonku

- individuálna práca s deťmi

- logopedická starostlivosť

- práca s počítačom

- rôzne slávnosti, akcie pre deti i rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych podujatiach

Denný poriadok: 7,00 - 9,00 hry a hrové činnosti, edukačné aktivity,

pohybové a relaxačné cvičenie

9,00 - 9,30 hygiena a desiata

9,30 - 12,00 edukačné aktivity, pobyt vonku, osobná hygiena

12,00 - 12,45 obed

12,45 - 14,00 osobná hygiena, odpočinok

14,00 - 14,30 osobná hygiena, olovrant

14,30 - 16,00 hry a hrové činnosti, odchod domov

Budem škôlkar - čo potrebujem do MŠ: prezúvky / nie šlapky /

pyžamo

náhradné oblečenie / mladšie deti /

hygienické vreckovky, toaletný papier

zubná pasta, kefka

posteľné prádlo

vankúš spolu s paplónom

Školský poriadok