Verejné obstarávania

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Obec Žakarovce je podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  verejným obstarávateľom  a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác  a poskytnutie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
S prihliadnutím na § 22 rovnakého zákona  zriaďuje na svojom webovom sídle  svoj „Profil verejného obstarávateľa“, kde bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov: Obec Žakarovce
Sídlo: Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Tulipán, starosta obce
IČO: 00329801
Tel.: + 421 53 4821 401
E-mail: zakarovce@zakarovce.sk
Internetová adresa: www.zakarovce.sk

Druh verejného obstarávateľa:
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.:
§ 6 ods. 1, písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecná verejná správa

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6156?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00329801&obec=%C5%BDakarovce&month=&year=2018&text=

 

 

 

 

 

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2018

Súhrnná správa za rok 2018

 

 

 

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2017

Súhrnná správa rok 2017