Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 Zodpovednú osobu v zmysle zákona 18/2018 Z.z. je v prípade potreby možné kontaktovať na adrese: dpo4@proenergy.sk

IDO §19 a 20 IS účtovné doklady 

IDO §19 a 20 IS správa registratúry 

IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr 

IDO §19 a 20 IS verejné obstarávanie 

IDO §19 a 20 IS evidencia obyvateľstva 

IDO §19 a 20 IS miestne dane a poplatky 

IDO §19 a 20 IS správne konanie 

IDO §19 a 20 IS priestupky 

IDO §19 a 20 IS sťažnosti 

IDO §19 a 20 IS pedagogická dokumentácia 

IDO §19 a 20 IS evidencia nájomných zmlúv na hrobové miesto 

IDO §19 a 20 IS civilná ochrana obyvateľstva

IDO §19 a 20 IS krízové situácie 

23 IDO §19 a 20 IS kamerový systém- verejný záujem

24 IDO §19 a 20 IS petície 

25 IDO §19 a 20 IS zhromažďovacie právo