Smernice a zásady

Smernice a zásady

Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 ________________________________________________________________________________________                                

________________________________________________________________________________________

Dodatok č.1 k Zasadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Žakarovce

________________________________________________________________________________________

Smernica o finančnej kontrole

________________________________________________________________________________________

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

________________________________________________________________________________________

Smernica o verejnom obstarávaní obce Žakarovce

________________________________________________________________________________________

Smernica o cestovných náhradách

________________________________________________________________________________________

Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Obce Žakarovce na reprezentačné a propagačné účely

 ________________________________________________________________________________________  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žakarovce 

 ________________________________________________________________________________________ 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žakarovce 

 ________________________________________________________________________________________

Smernica starostu obce Žakarovce, ktorou sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy obce Žakarovce

________________________________________________________________________________________

Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní obce Žakarovce

_______________________________________________________________________________________

Smernica k výrubu drevín