Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

08.12.2021 09:30
Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 14.12.2021 (t.j.utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozvánka na...

Zverejnenie vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotnícta v Spišskej Novej Vsi č.280/2021

06.12.2021 08:41
Vyhláška č.280/2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves...

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2016

29.11.2021 11:40
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žakarovce.   VZN - 6/2016 dodatok č.1.

Vyhláška - začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte obce Žakarovce

08.11.2021 08:59

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 28.09.2021

07.10.2021 14:10
Zápisnica zo zasadnutia 28.9.2021. Uznesenia 28.9.2021 Hlasovanie poslancov 28.9.2021

OZNAM - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

13.09.2021 08:37
Oznam VZN č.18/2021 - strava VZN o úhrade v školskej jedálni č.18/2021

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021

01.07.2021 08:02
Plán práce hlavného kontrolóra -22021

Registrácia chovu ošípaných

04.05.2021 12:02
Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných nájdete v priloženom súbore: Usmernenie pri chove ošípaných Registračný formulár nájdete v priloženom súbore: Registrácia chovu ošípaných

Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť Pošty v Žakarovciach

26.02.2021 08:19
Slovenská pošta oznamuje občanom, že s účinnosťou od 01.03.2021bude na pošte Žakarovce realizované zmena hodín pre verejnosť. Pošta bude otvorená denne v čase od 8:00-8:30 hod. a od 13:30-15:30 hod..

UPOZORNENIE A VÝZVA PRE MAJITEĽOV PSOV

10.02.2021 09:10
Starosta obce na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v  obci týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>