Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - súčinnosť v dedičskom konaní

24.01.2023 09:03
Verejná vyhláška - súčinnosť v dedičskom konaní - Ján Zákutný

Výsledky hlasovania v referende

21.01.2023 22:50

Oznámenie vo veci stavby „Žakarovce - výstavba TS na začiatku obce a úprava NN“

20.01.2023 08:09
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o., ktorá spracováva projektovú dokumentáciu, pripravuje realizáciu stavby, ktorá sa nachádza na začiatku obce Žakarovce. Predmetom stavby je zriadenie novej stožiarovej trafostanice a jej pnapojenie VN závesným káblom...

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žakarovce konanéo dňa 13.12.2022

19.12.2022 08:49
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žakarovce konanéo dňa 13.12.2022 Zápisnica

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13.12.2022

07.12.2022 10:01
Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 13.12.2022 (t.j. utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

01.12.2022 08:43
Zápisnica zo zasadnutia 24.11.2022 Uznesenia 24.11.2022 Hlasovanie poslancov 24.11.2022

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023

28.11.2022 11:02
Plán práce hlavnej kontrolórky  na prvý polrok 2023

DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce

28.11.2022 08:12
Oznam - Dodatok č.1 k VZN č. 3/2016   Dodatok č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Žakarovce      

Dodatok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2016

28.11.2022 08:09
Oznam- Dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2016  Dodatok č. 2 k VZN č.6/2016

Doplnok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

28.11.2022 08:07
Doplnok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Oznam VZN č. 18/2021 - strava   Doplnok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2021 VZN...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>