Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obecným úradom

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonané obecným úradom