Tlačivá

Tlačivá

SMS služba 

Súhlas so spracovaním osobných údajov- Žakarovce - verejná telefónna služba

Dotácia z rozpočtu obce

Čestné vyhlásenie NFP

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie NFP

Príloha č. 2 vyúčtovanie poskytnutej NFP

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o stavebné povolenie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Prehlásenie stavebného dozoru

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Súhlas vlastníka/spoluvlastníkov pozemku s výrubom stromov

Miestny poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady 

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sprístupnenie informácií 

Žiadosť o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácií 

Pridelenie/ zrušenie súpisného čísla 

Žiadosť o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla