Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

   Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a jazyku národnostných menšín nájdete na:  https://www.minv.sk/?oso18_vzory1

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zoznam zaregistrovaných kanidiátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva


Rozhodnutie-o-vyhlaseni-volieb

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Žakarovce

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov....

Oznámenie o určení rozsahu výkonu starostu obce....

Delegovanie do MVK a OVK - oznámenie