Úradná tabuľa

UPOZORNENIE A VÝZVA PRE MAJITEĽOV PSOV

10.02.2021 09:10
Starosta obce na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v  obci týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie...

OZNAM - označenie nádob na vývoz komunálneho odpadu

05.02.2021 09:32
Starosta obce výzýva občanov, ktorí nemajú označenú svoju nádobu na vývoz komunálneho odpadu, aby tak učinili do najbližšieho vývozu komunálneho odpadu, t.j. do 09.02.2021 (utorok). Žiadame občanov, aby svoje nádoby na vývoz komunálneho odpadu označili  súpisným číslom (číslo domu) . Ďakujeme...

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

01.02.2021 14:30
Správa_o_kontrolnej_činnosti_za rok 2021

Oznámenie - Africký mor ošípaných

29.01.2021 09:38
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves oznamuje, že celý okres Gelnica bol zaradený do PART II. – infikovaná oblasť afrického moru ošípaných, v súvislosti s výskytom tejto nebezpečnej nákazy u voľne žijúcej diviačej zveri v okrese Gelnica. Poľovným revírom boli vydané...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2021

04.01.2021 13:31
Plán práce hlavného kontrolóra 2021

Zber a likvidácia komunálneho a triedeného odpadu v našej obci v roku 2021

04.01.2021 08:57
Zber a likvidácia komunálneho odpadu v našej obci bude v roku 2021 zabezpečený prostredníctvom novej spoločnosti KOSIT a.s.. Zvoz bude realizovaný v utorky. Prvý zber komunálneho odpadu novou spoločnosťou sa uskutoční dňa 12.01.2021. Zvozový kalendár pre komunálny odpad je...

Oznámenie o strategickom dokumente

02.10.2020 08:00
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor...

OZNAM - zmena úradných hodín obecného úradu

23.09.2020 15:17
Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 1.10.2020 bude v platnosti  zmena úradných hodín Obecného úradu v Žakarovciach.     úradné hodiny -zmena

Vývoz nebezpečného odpadu

18.09.2020 07:52
Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 30.9.2020 (t.j. streda) bude vykonaný vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:45 - 12:00 hod. Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad v uvedenom čase priniesli pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA a vodič odpad bezpečne prevezme na základe...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 4.8.2020

06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>