Záverečný účet 2014

Výročná správa Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2014
 
 
 

 Záverečný účet - Textová časť

 

 Záverečný účet - Tabuľková časť