2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 15/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  na území Obce Žakarovce