2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce

________________________________________________________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 16/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Žakarovce
________________________________________________________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 15/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  na území Obce Žakarovce