2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 16/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Žakarovce
________________________________________________________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 15/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  na území Obce Žakarovce