2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školeskej jedálni.
 
 
                                                ZRUŠENÉ