2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019 o výške prípsveku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školeskej jedálni.