2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

VZN č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

__________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Žakarovce

VZN č. 12/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Žakarovce

___________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

VZN č.11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce