2018

 
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Žakarovce č. 9/2017
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Doplnok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

Doplnok č.2....

________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

VZN č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

__________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Žakarovce

VZN č. 12/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Žakarovce

___________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

VZN č.11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce

                                                                                                ZRUŠENÉ