2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 10/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

VZN č. 10/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta  a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Žakarovce
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o udeľovaní Čestného občianstva Obce Žakarovce, Ceny Obce Žakarovce, Ceny starostu Obce Žakarovce a udelenie Pamätného listu
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.