2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce č. 7/2016 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Žakarovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Žakarovce a o zriadení vecného bremena.

VZN č. 7/2016 o určení sadzieb za prenájom....

Príloha č. 1 k VZN 7/2016

____________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žakarovce.

VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku....

________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Žakarovce o vykonávaní preventívnych požiarných kontrol v obci Žakarovce

VZN č. 5/2016 o vykonávaní preventívnych požiarných kontrol v Obci Žakarovce

__________________________________________________________________________________________________________________________     

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 obce Žakarovce o sťažnostiach

VZN č. 4/2016  o sťažnostiach

__________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi...

_________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Žakarovce  o hlasovaní obyvateľov o miestnom referende

VZN č. 2/2016 o hlasovaní obyvateľov o miestnom referende

_________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 obce Žakarovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN  č. 1/2016 o poskytovaní dotácií  

                                                                    ZRUŠENÉ

__________________________________________________________________________________________________________________________