2014

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2014 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

VZN č. 1/2014

 

                                                                   VZN zrušené uznesením č. 33/09/2017