2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN č. 1/2013