2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole

VZN č. 8/2011o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo pouzívania alkoholických nápojov

VZN č. 9/2011

____________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

VZN č. 10/2011 o výške príspevku ...

___________________________________________________________________________________________________________________________

Doplnok č. 1/2015  k  VZN č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov....

Doplnok č. 1/2015  k VZN č. 10/2011