2010

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 Obce Žakarovce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN č. 1 Obce Žakarovce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce - ZRUŠENÉ

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi....