2008

 Všeobecne záväzné nariadenie o používaní miestnych komunikácií na území obce Žakarovce

VZN o používaní miestnych komunikácií

__________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov

VZN o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov