2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 18/2021  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni