Smernice a zásady

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Pravidlá kontrolnej činnosti HK Žakarovce

_____________________________________________________________________________________________________________

Smernica o verejnom obstarávaní obce Žakarovce

Smernica o verejnom obstarávaní - 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o cestovných náhradách 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Obce Žakarovce na reprezentačné a propagačné účely
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žakarovce
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žakarovce
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________

Smernica starostu obce Žakarovce, ktorou sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy obce Žakarovce

Smernica o sprístupňovaní informácií

Príloha č.1 smernica - informácie

Príloha č.2 smernice - informácie

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní obce Žakarovce

Smernica o verejnom obstarávaní obec Žakarovce

____________________________________________________________________________________________________________________________

Smernica k výrubu drevín

Smernica k výrubu drevín

Žiadosť - výrub stromov ____________________________________________________________________________________________________________________________