2020

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________--
Správa o výsedku kontroly z  kontroly poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2019 z rozpočtu obce Žakarovce

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Správa o výsledku kontroly - inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019