2019


Správa o výsedku kontroly z  kontroly poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2018 z rozpočtu obce Žakarovce