2016

Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2015.

Správa -poskytovanie NFP 2015