Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

12.03.2021 08:43

 

Zápisnica OcZ 2.3.2021

Uznesenia 02.03.2021

Hlasovanie poslancov 02.03.2021