Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.10.2020

21.10.2020 10:34

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 13.10.2020

Komplexný odpis uznesení 13.10.2020

Hlasovanie poslancov 13.10.2020