Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019

14.08.2019 08:16

Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019 o výške prípsveku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školeskej jedálni.

VZN č. 14/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v školskej jedálni