Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

02.03.2022 10:18

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 23.02.2022 oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2026.

Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026, je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese www.enviroportal.sk.