Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ŽAKAROVCE na roky 2023+

04.04.2022 08:55

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ŽAKAROVCE  na roky 2023+                                       

Obec Žakarovce v rámci projektu „Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ realizovaného mestom Gelnica začala s prípravou tvorby nového strednodobého strategického rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na obdobie 2023+“, ktorý je kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, vychádza z poznania situácie konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, neziskových organizácií, záujmových skupín a ďalších subjektov obce, formuluje predstavu o budúcnosti spolu s opatreniami  a aktivitami na jej zabezpečenie.  Ide o náročný proces tvorby rozvojovej stratégie obce na obdobie 2023+, ktorý zahŕňa vyhodnotenie doterajšieho rozvoja obce, identifikovanie jeho silných a slabých stránok a tvorbu novej vízie a zámerov rozvoja. Jeho vypracovanie je základným predpokladom pre čerpanie prostriedkov v rámci operačných programov Európskej únie.  Rozvojový dokument bude tvorený participatívne za účasti občanov, podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a ostatných subjektov, ktorí majú záujem aktívne prispieť k jeho tvorbe a podieľať sa tým na jeho realizácií.                                                                                                                           

 PHRSR obce Žakarovce na roky 2023+ bude nahrádzať t. č. platný dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2018 – 2022“.

 

DOTAZNÍK pre občanov obce Žakarovce

     Dotazníkový prieskum slúži na zistenie názorov občanov obce, na vnímanie súčasnej situácie a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR Žakarovce na roky 2023+.

    Dotazník je anonymný a bude umiestnený  aj v tlačenej forme na obecnom úrade.

Link k dotazníku :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ive9NX_prlSvKE3G2uQKdUzKbvQyh1LIfkxqZBhfbj2NbQ/viewform?usp=sf_link

 

    Prosím o jeho vyplnenie do 22.04.2022 a jeho odoslanie (v jeho závere kliknutím odoslať).